Privacyverklaring Noddies.nl

 

Deze Privacyverklaring voor Websitebezoekers beschrijft hoe Noddies.nl en bepaalde gerelateerde Noddies.nlentiteiten, waaronder Noddies.nl., Aan de Heerstraat 36, 5563 AR Westerhoven, Nederland (tezamen “Noddies.nl”) persoonsgegevens gebruikt die Noddies.nlverzamelt en ontvangt met betrekking tot bezoekers van deze website (de “Website”). Het beschrijft hoe we uw gegevens mogelijk verzamelen of ontvangen, de soort gegevens die we mogelijk verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, verspreiden en beschermen, uw rechten, en hoe u contact met ons kan opnemen wat betreft ons privacybeleid.

 

Klik op de volgende links om direct naar de relevante sectie te gaan:

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Mogelijk Verzamelen en Ontvangen

De Soorten Persoonsgegevens die Wij Mogelijk Verzamelen

Hoe Wij de Persoonsgegevens die Wij Verzamelen Gebruiken

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Mogelijk Meedelen aan Derden

Internationale Doorgiften van Persoonsgegevens

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Beschermen

Links naar Andere Websites

Herzieningen van deze Privacyverklaring

Uw Rechten

Hoe Contact met Ons op te Nemen

 

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Mogelijk Verzamelen en Ontvangen

Noddies.nl kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verzamelen of ontvangen middels uw gebruik van de Website.

U kunt ervoor kiezen bepaalde persoonsgegevens en andere informatie aan ons door te geven via verschillende communicatiekanalen zoals beschreven op de “Contact” webpagina op de Website, bijvoorbeeld via Noddies.nl e-mailadressen, telefoonnummers of online formulieren.

Wij kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen wat betreft het gebruik van de Website wanneer u toegang verkrijgt tot de Website, of de Website bezoekt of gebruikt. Een cookie is een gegevensbestand dat geplaatst wordt op een computer of mobiel apparaat wanneer deze worden gebruikt om websites te bezoeken. Cookies kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om gebruikersvoorkeuren en de webpagina’s die bezocht worden te volgen gedurende het gebruik van websites. U kunt cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld onder de tabbladen “Voorkeuren” of “Internet opties” van uw browser). We merken echter op dat de Website mogelijk niet naar behoren functioneert als u het gebruik van cookies uitschakelt.

 

 

De Soorten Persoonsgegevens Die Wij Mogelijk Verzamelen

Aan de hand van de communicatiekanalen die wij op de Website beschikbaar maken op de “Contact” webpagina, kunnen wij uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en faxnummer. U kunt ook vrijwillig andere gegevens die betrekking op u hebben verstrekken in verband met uw vragen of opmerkingen. We bevelen u echter aan niet meer persoonsgegevens over uzelf te verstrekken dan nodig is om een passend antwoord op uw vragen of opmerkingen te geven. In het bijzonder verzoeken we u geen persoonsgegevens te verstrekken betreffende ras of etnische origine, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of seksuele leven.

 

 

Hoe We de Persoonsgegevens Gebruiken die Wij Verzamelen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om (i) uw opmerkingen en verzoeken te beantwoorden, (ii) de Website te verbeteren, waaronder de gebruikerservaring en (iii) problemen met onze servers te diagnosticeren.

 

 

Hoe We Uw Persoonsgegevens Mogelijk Meedelen aan Derden

Noddies.nl zal uw persoonsgegevens niet verkopen, uitlenen of verhandelen. Noddies.nl zal uw persoonsgegevens slechts meedelen aan:

    1. Ondernemingen binnen de Noddies.nl groep aan wie het redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk is om persoonsgegevens te verstrekken;
    2. Dienstverleners buiten de Noddies.nl organisatie die gebruikt worden om de Website te onderhouden. Het is deze dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken; en
    3. Overheidsinstanties en andere derde partijen, indien vereist om te voldoen aan wet- en regelgeving of redelijkerwijze noodzakelijk om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen of onszelf te beschermen.

 

Internationale Doorgiften van Gegevens

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen doorsturen naar andere landen dan van waar de gegevens oorspronkelijk afkomstig zijn. De wet- en regelgeving in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waar u oorspronkelijk de gegevens verstrekte. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar andere landen sturen, dragen wij zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring en toepasselijk recht.

 

 

Hoe Wij Uw Persoonsgegevens Beschermen

We onderhouden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen het onbedoeld, illegaal, of niet toegestaan wijzigen, verliezen, toegang verkrijgen, verstrekken of gebruiken van persoonsgegevens.

 

 

Links naar Andere Websites

De Website kan links naar andere websites van derde partijen bevatten, die privacygebruiken hebben die verschillen van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of privacygebruiken van deze derde partijen. We bevelen u aan de privacyverklaringen van websites van derden te lezen alvorens deze websites te gebruiken of persoonsgegevens of andere informatie te verstrekken op of middels deze websites.

 

 

Herziening van deze Privacyverklaring

Noddies.nl behoudt zich het recht voor deze Website Privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij de datum van inwerkingtreding aanpassen, en deze wijzigingen zullen gelden van het moment dat de gewijzigde Privacyverklaring gepubliceerd wordt. Wij raden u aan deze Websiteverklaring regelmatig te raadplegen.

 

 

Uw Rechten

Onder toepasselijk recht kunt u verschillende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen dient u ons een geschreven verzoek te sturen middels de contactgegevens zoals hieronder vermeld.

 

 

Hoe Contact met Ons op te Nemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Website Privacyverklaring, indien u de persoonsgegevens die wij van u hebben wilt bijwerken, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u per email contact opnemen met ons opnemen via [email protected]. U kunt ook een bericht per post sturen naar: Noddies.nl., Aan de Heerstraat 36, 5563 AR Westerhoven, Nederland.